Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie sklepu internetowego rybolowka.pl dostępnego pod adresem internetowym https://rybolowka.pl, jest:

  Le mans Sp. z o.o.
  Gliwicka 18, 44-178 Przyszowice
  NIP: 9691607731
  KRS: 0000461142


§ 2. Definicje


 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - podmiot odpowiedzialny za prowadzenie sklepu internetowego rybolowka.pl (ad. §1.1.).

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy rybolowka.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rybolowka.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3. Dane kontaktowe Sklepu


 1. Adres: Fisch Park "RYBOŁÓWKA", Kąty 13, Mikołów

 2. Adres e-mail: info@rybolowka.pl

 3. Numer telefonu: +48 883 65 65 65

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL13 1090 1766 0000 0001 4253 6576


§ 4. Wymagania techniczne


       1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies§ 5. Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji, które mają charakter poufny.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7. Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a) Przesyłka kurierska,
  b) Przesyłka kurierska pobraniowa.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a) Szybkie płatności za pomocą systemu płatności przelewy24.pl
  b) Przelew na konto bankowe Sprzedawcy
  c) Płatność za pobraniem

 3. Zamówienia wysyłamy tylko w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. 
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.§ 8. Umowa sprzedaży


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

  a) Błędów w formularzu przesłanym przez Kupującego
  b) W przypadku potwierdzenia fałszywych danych Kupującego
  c) Naruszenia niniejszego regulaminu przez Kupującego
  d) Braków towaru na magazynie

 3. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

 4. Dowodem sprzedaży jest Faktura VAT. Dowód sprzedaży jest wysyłany drogą elektroniczną.

 5. W przypadku braków zamówionego towaru na magazynie, Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego przed realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo do rezygnacji z całości Zamówienia lub zmienienia szczegółów Zamówienia.

 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.§ 9. Prawo odstąpienia od umowy


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisanej w punkcie II bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

 3. Ze względu na charakter sklepu (produkty o krótkim terminie przydatności), odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu i wysyłce zamówienia.


§ 10. Reklamacja i zwrot towaru


 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wady dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rybolowka.pl.

 3. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.


§ 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 12. Informacje o Cookies


 1. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „Cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.


§ 13. Postanowienia końcowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Dodatkowe informacje o sposobach płatności, formach dostawy i polityce prywatności są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

Copyright © 2023 Fish Park Rybołówka. All Rights Reserved.